Vrijkomend kapitaal

Uw verzekering komt tot uitkering

Uw levensverzekering bereikt binnenkort de einddatum. Het opgebouwde kapitaal komt dan voor u beschikbaar. Uw verzekering komt tot uitkering. Dit noemen wij expiratie of vrijkomend kapitaal.

Procedure

Ongeveer 3 maanden voor de einddatum ontvangt u van ons een expiratiebrief. Hierin leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben om het kapitaal uit te kunnen keren.

In de expiratiebrief vermelden wij alleen bij een beleggingsverzekering de waarde van de verzekering op dat moment. Hebt u een garantiekapitaal op uw verzekering? Dan vermelden wij deze ook. Bij alle andere verzekeringen is de opgegeven waarde het eindkapitaal. Bij deze brief vindt u ook een antwoordformulier om de uitkering van het kapitaal in gang te zetten.
Na ontvangst van de benodigde documenten keren wij het kapitaal binnen 10 werkdagen na de einddatum uit op het door u doorgegeven rekeningnummer. Eventuele ontbrekende documenten proberen wij zo spoedig mogelijk bij u op te vragen.

Na de uitkering ontvangt u binnen 5 werkdagen een uitkeringsbevestiging. Als het kapitaal op uw rekeningnummer wordt gestort ontvangt u een jaaropgave in het eerste kwartaal van het jaar na uw uitkering.

Benodigde documenten

Als wij het kapitaal van uw verzekering op uw privérekening moeten overmaken hebben wij de volgende documenten van u nodig.

  1. Ingevuld en ondertekend antwoordformulier;
  2. Kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
  3. Kopie van een recent bankafschrift waarop u uw kapitaal gestort wilt hebben.

Als wij het kapitaal van uw verzekering moeten overdragen naar een andere bank of verzekeringsmaatschappij, dan hebben wij de volgende documenten van u nodig.

  1. Ingevuld en ondertekend antwoordformulier;
  2. Kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

Wij vragen een kopie identiteitsbewijs op om te kunnen controleren of het antwoordformulier door de begunstigde is ingevuld en ondertekend. De begunstigde is degene die recht heeft op het kapitaal. Een kopie bankafschrift is nodig om te controleren of de rekening om naam van de begunstigde staat.

In sommige gevallen zijn extra documenten vereist. De meest voorkomende documenten zijn:

Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

Is het verschil tussen de uitkering bij in leven zijn op de einddatum en de uitkering bij overlijden hoger dan € 10.000,-? Dan hebben wij een bewijs van in leven zijn nodig. Deze bedragen staan op uw polisblad vermeld.

Voorbeeld: Als u in leven bent op de einddatum ontvangt u een kapitaal van € 20.000,-. Als u komt te overlijden voor de einddatum ontvangen uw nabestaanden een kapitaal van € 5.000,-. Het verschil is dan hoger dan € 10.000,-. Een bewijs van in leven zijn wordt ook wel een attestatie de vita genoemd. Uw attestatie de vita moet gedateerd zijn op of na de einddatum van de verzekering. Dit kan een uittreksel uit de bevolkingsadministratie zijn, of een document opgesteld door een notaris of ambassade. Voor het verkrijgen van dit document kunnen zij kosten in rekening brengen. U kunt ons ook een getekende verklaring sturen van uw verzekeringsadviseur of de directie van het verzorgingstehuis/bejaardentehuis als u daar woont. In deze verklaring bevestigen zij dat u op of na de einddatum van uw verzekering nog in leven bent.

Verklaring van de Belastingdienst

Wanneer de wettelijke reactietermijn voor het aankopen van een lijfrente is verstreken en u het kapitaal na deze termijn alsnog wilt opnemen, is er een verklaring van de Belastingdienst nodig. De wettelijke reactietermijn is het jaar waarin uw verzekering de einddatum bereikt plus één kalenderjaar. Bijvoorbeeld; de einddatum is 1 april 2014. De reactietermijn verstrijkt dan op 31 december 2015. Komt het kapitaal vrij in verband met overlijden? Dan hebt u in plaats van één jaar, twee kalenderjaren de tijd. Bij overlijden wordt dit dan 31 december 2016.

Verklaring van niet afgetrokken lijfrentepremies (Belastingdienst)

Hebt u een lijfrenteverzekering? Dan mocht u, onder voorwaarden, uw betaalde premies in mindering brengen op uw inkomen. 

Misschien hebt u niet alle betaalde premies opgegeven voor de inkomstenbelasting. Dan kunt u mogelijk de saldomethode toepassen.

De saldomethode houdt het volgende in: Over de lijfrente-uitkering moet u belasting betalen. Die belasting wordt verminderd met de premies die u in het verleden niet in mindering hebt gebracht op uw inkomen. U ontvangt uw lijfrente-uitkering(en) dus tot het bedrag van de som van de niet in aftrek gebrachte premies, belastingvrij. Pas als de lijfrente-uitkering(en) boven dat bedrag uitkomt, houden wij belasting in. Laat u hierover informeren door uw verzekeringsadviseur.

Wilt u de saldomethode toepassen? Vraag dan een verklaring op van de Belastingdienst bij het belastingkantoor van uw regio. In deze verklaring moet de Belastingdienst aangeven welke premies in de afgelopen jaren niet in mindering zijn gebracht op uw inkomen.

Verklaring ter voorkoming van dubbele inhoudingen (Belastingdienst)

Als u als begunstigde van de verzekering in het buitenland woonachtig bent, in een land waarmee Nederland geen Belastingverdrag heeft of als de heffingsbevoegdheid aan Nederland is toegewezen, dan mag Nederland sinds 1 januari 2001 inkomstenbelasting heffen.

Meestal kennen belastingverdragen de heffing toe aan het land waarin u woonachtig bent. In dat geval hangt het van de fiscale regelgeving van het betreffende land af of u als begunstigde inkomstenbelasting moet afdragen over uw lijfrenteverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst Particulieren Buitenland gevestigd te kantoor Heerlen. U kunt de Belastingdienst Heerlen bereiken via telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis). U kunt hier een verklaring aanvragen. Deze verklaring waaruit blijkt dat wij als verzekeraar de inhouding van loonheffing en of ZvW premies achterwege mogen laten, ontvangen wij graag van u.

Hoe kunt u uw documenten aanleveren?

U kunt uw documenten bij voorkeur in PDF formaat e-mailen naar expiratie@deltalloyd.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet dan kunt u de documenten opsturen naar onderstaand adres.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Expiratie Service Desk
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Ontvangstbevestiging

Als u een e-mail stuurt ontvangt u direct een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Bij het versturen van uw documenten per post, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontbreken er documenten? Wij vragen deze binnen 10 werkdagen bij u op. Houdt u er wel rekening mee dat dit de afhandeling vertraagt, controleer dus goed of alle benodigde stukken worden meegestuurd. Vraagt u in uw e-mail verder geen inhoudelijke reactie en zijn de documenten compleet, dan ontvangt u geen verdere e-mail meer van ons.

Verwerkingstermijnen

Na de einddatum van uw verzekering keren wij het kapitaal binnen 10 werkdagen uit. Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat het kapitaal zichtbaar op uw rekening is.

Mocht uw verzoek een inhoudelijke reactie vragen dan ontvangt u deze binnen 15 werkdagen van ons. Soms hebben wij nog informatie nodig voor het afhandelen van uw verzoek. Dit vragen wij zo snel mogelijk bij u op. Nadat wij deze informatie hebben ontvangen handelen wij uw verzoek binnen 15 werkdagen af.

Ga voor advies naar uw verzekeringsadviseur

Uw verzekeringsadviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie. In een aantal situaties zijn er namelijk aanvullende regels of vrijstellingen van toepassing. Uw verzekeringsadviseur kan u hierin adviseren over wat voor u van toepassing is en wat voor u de beste optie is. Lees meer over de samenwerking met adviseurs.

Hebt u geen verzekeringsadviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?