Veelgestelde vragen

Kosten- en waardeoverzicht

Het Kosten- en waardeoverzicht ontvangt u elk jaar in het eerste kwartaal per post als u een beleggingsverzekering hebt bij Delta Lloyd. Dit overzicht wordt ook wel ‘Informatie over uw beleggingsverzekering in <periode>’ genoemd. Hierin vindt u informatie over de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering over het afgelopen jaar.

Algemene vragen over het kosten- en waardeoverzicht

Wanneer ontvang ik mijn Kosten- en waardeoverzicht?

U ontvangt het Kosten- en waardeoverzicht vóór 1 april 2016.

Moet ik mijn Kosten- en waardeoverzicht gebruiken voor de belastingaangifte?

Nee, u hoeft het Kosten- en waardeoverzicht niet te gebruiken voor uw belastingaangifte. Voor uw belastingaangifte gebruikt u de brief met als onderwerp: ‘Uw aangifte inkomstenbelasting 2015’. Hierin staan de gegevens die u nodig hebt voor uw belastingaangifte. Deze brief ontvangt u uiterlijk begin maart 2016.

Vragen over het vroegtijdig beëindigen van de verzekering (afkoop)

Worden er kosten gemaakt bij het afkopen (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering?

Nee, als u uw beleggingsverzekering afkoopt, dan brengen wij daarvoor geen kosten in rekening.

Zijn er fiscale gevolgen bij afkoop (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering?

Het is mogelijk dat het afkopen van een beleggingsverzekering fiscale gevolgen heeft. Wat die gevolgen zijn is onder andere afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. Laat u altijd goed voorlichten over de fiscale gevolgen van de afkoop door uw financieel adviseur. U kunt over dit onderwerp ook meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst.

Wilt u uw verzekering afkopen? Dan ontvangt u van ons eerst een offerte met hierin de fiscale gevolgen op een rij. De offerte kunt u bij ons opvragen via e-mail polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Vragen over omzetting naar bancaire producten

Kan ik de afkoopwaarde van mijn beleggingsverzekering storten in een bancair product?

Afhankelijk van welk soort beleggingsverzekering u hebt kan het een mogelijkheid zijn. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Met onze Beleggingspolis Scan kunt u mogelijke alternatieven voor uw beleggingsverzekering bekijken.  Meer informatie over onze bancaire producten vindt u hier.

Vragen over uw kapitaal

Wat is een garantiekapitaal?

Een garantiekapitaal houdt in dat u een gegarandeerd bedrag op de einddatum ontvangt. Is de waarde van uw verzekering op de einddatum hoger dan het garantiekapitaal? Dan ontvangt u dit hogere bedrag. Hebt u een beleggingsverzekering afgesloten met een garantiekapitaal? Dan staat dit duidelijk vermeld op uw polisblad. Daarnaast staat dit ook vermeld op uw Kosten- en waardeoverzicht.

Let op, aan het behouden van uw garantiekapitaal zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Overleg daarom altijd eerst met uw financieel adviseur voordat u iets wijzigt aan uw verzekering.

Wat is een garantierendement?

Een garantierendement houdt het volgende in: u ontvangt gegarandeerd een door u zelf gekozen rendement over dat deel van de premie dat beschikbaar is voor waardeopbouw. Hiermee bedoelen we het deel van de premie dat overblijft na aftrek van de verzekeringspremie en de kosten. De verzekeringspremie en kosten kunnen maandelijks wijzigen. Hierdoor is het deel dat beschikbaar is voor waardeopbouw ook variabel. In uw Kosten- en waardeoverzicht vermelden wij jaarlijks uw voorbeeldgarantiekapitaal. Wij noemen dit een voorbeeldgarantiekapitaal omdat het uiteindelijke bedrag hiervan af kan wijken. Is de werkelijke waarde van uw beleggingsverzekering lager dan de uiteindelijke garantiewaarde op einddatum? Dan vult Delta Lloyd het bedrag aan tot deze garantiewaarde.

Let op, er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het behouden van uw garantiekapitaal. Overleg daarom voordat u iets wijzigt aan uw verzekering altijd eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wat is het doelkapitaal?

Het doelkapitaal is het bedrag dat u bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering als doel hebt gesteld om aan het eind van de looptijd van de verzekering te ontvangen.

Wat wordt er bedoeld met historisch rendement?

Het historisch rendement is het gemiddelde rendement van een beleggingsfonds over de laatste twintig jaar. We stellen dit vast op basis van wettelijke voorschriften. Bestaat het fonds nog geen twintig jaar? Dan gebruiken we voor de ontbrekende jaren een wettelijk voorgeschreven rendementspercentage. Het historisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met pessimistisch rendement?

Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een tabel die de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten (AFM), wettelijk heeft voorgeschreven. Die tabel houdt zo voorzichtig mogelijk rekening met de ontwikkeling van de financiële markten. Hierbij wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van uw verzekering. Ook wordt rekening gehouden met de categorie van de beleggingsfondsen. Bijvoorbeeld of u in aandelen, obligaties of een mix daarvan belegt. Het pessimistisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met 4% rendement?

Dit is een rekenrendement gebaseerd op een groei van 4 procent per jaar. Dit percentage is wettelijk door de AFM vastgesteld. Het 4 procent rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat we fondskosten hierin niet hebben verwerkt. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Vragen over waardeontwikkeling

Waarom moet ik in actie komen?

U hebt een beleggingsverzekering afgesloten met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw hypotheeklening af te lossen of om uw inkomen aan te vullen. Door verschillende redenen kan het zijn dat u uw doelkapitaal niet gaat halen. Bijvoorbeeld doordat de beleggingsresultaten lager zijn dan verwacht. Wilt u dit voorkomen? Kom dan op korte termijn in actie. Vaak zijn er mogelijkheden om uw verzekering aan te passen. Ga daarom altijd een gesprek aan met uw financieel adviseur. Hij kan aangeven wat in uw situatie de beste oplossing is.

Waarom is mijn doelkapitaal niet bekend?

Het doelkapitaal is niet altijd vastgelegd bij het afsluiten van de verzekering. Als uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan een hypotheeklening en deze lening is afgesloten bij een andere partij dan Delta Lloyd, dan is uw doelkapitaal bij ons niet bekend. Uw hypotheekverstrekker geeft deze informatie namelijk niet aan ons door. Als uw doelkapitaal bij ons bekend is dan vermelden wij dit op uw Kosten- en waardeoverzicht. Is dit niet het geval en staat uw doelkapitaal niet vermeld? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Waardoor kan de waardeontwikkeling van de verzekering tegenvallen?

De waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering is afhankelijk van de beleggingsresultaten op de beurzen. Als de ontwikkelingen hiervan tegenvallen dan zal de waardeontwikkeling ook lager uitvallen.

Als u een overlijdensrisicoverzekering hebt die is gekoppeld aan een Delta Life, Combiplus Verzekering met beleggen of FinancieelVrijheidsPlan beleggingsverzekering, dan geldt dat de premie voor deze verzekering wordt onttrokken uit de participaties in de fondsen waarin u belegt. Participaties zijn de deelnemingen die u hebt in de fondsen waarin wordt belegd. De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de opgebouwde belegde waarde en de leeftijd van de verzekerde(n). Zijn de resultaten van de beleggingen lager dan verwacht bij het afsluiten van de verzekering? Dan betaalt u meer verzekeringspremie. Er blijft dan minder geld over om vermogen op te bouwen. Gaan de beleggingen juist goed? Dan betaalt u minder verzekeringspremie en kan er meer worden belegd. Dit wordt het hefboomeffect genoemd. In bepaalde situaties kan het zelfs zo zijn dat de waarde van uw verzekering daalt. Dit noemen wij het inteereffect. Er is sprake van een inteereffect als de ingehouden premie en de kosten gedurende een jaar hoger zijn dan de betaalde verzekeringspremie en de beleggingsopbrengsten. Per saldo wordt er dan ‘ingeteerd’ op de waarde. Een uitgebreidere uitleg vindt u hier: Uitleg Hefboomeffect. U leest daar ook welke mogelijkheden er zijn om uw verzekering aan te passen.

Vragen over tegemoetkoming

Waar vind ik meer informatie om mijn tegemoetkoming?

Meer informatie over uw tegemoetkoming vindt u in de veelgestelde vragen over de tegemoetkoming voor beleggingverzekeringen: Veelgestelde vragen Beleggingsverzekering.

Vragen over kosten

Wat zijn de kosten van de verzekeraar?

Dit is de optelsom van de eerste en de doorlopende kosten die u betaalt voor uw verzekering.

De eerste kosten zijn kosten die eenmalig zijn, of voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld kosten om het product te ontwikkelen en offerte- en acceptatiekosten.

Doorlopende kosten zijn kosten die standaard terug blijven komen zolang u premie betaalt. Bijvoorbeeld kosten van de jaarlijkse administratie en kosten om premie te incasseren.

Wat houden de kosten voor het beheer van mijn beleggingen in?

De fondsbeheerder ontvangt een vergoeding voor zijn dienstverlening. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen. Deze beheerkosten brengt de fondsenbeheerder in mindering op de koers van de beleggingen. Op uw Kosten- en waardeoverzicht ziet u welk kostenpercentage er per fonds is toegepast. Meer informatie over de kosten van het beleggingsfonds vindt u op www.deltalloydassetmanagement.nl.

Vragen over uw financieel adviseur

Wat houden de kosten bemiddelaar of financieel adviseur in?

Uw bemiddelaar of financieel adviseur ontvangt een vergoeding voor het afsluiten en het beheer van de verzekering (dit is alleen van toepassing als u uw verzekering voor 01-01-2013 hebt afgesloten). Dit is de provisie. Het bedrag ‘kosten van de bemiddelaar of verzekeringsadviseur’ bestaat voor een gedeelte uit provisie en voor een gedeelte aan kosten die worden gemaakt om de provisie gespreid te betalen.

Waarom betaal ik doorlopende kosten voor mijn adviseur?

Uw financieel adviseur ontvangt vanuit de premie van uw verzekering een vergoeding voor het beheer van de verzekering. U kunt gedurende de hele looptijd bij hem terecht met vragen over gewenste aanpassingen van uw verzekering. Deze vergoeding wordt doorlopende kosten genoemd.

Kan ik mijn verzekering zonder een financieel adviseur voortzetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij adviseren u om uw verzekering met een adviseur voor te zetten. Delta Lloyd is een verzekeraar die alleen met professionele financieel adviseurs samenwerkt. Deze adviseurs zijn onafhankelijk en niet aan één verzekeraar verbonden. Zij zijn ervoor om uw belangen te behartigen. Door hun uitgebreide kennis en ervaring weten zij precies hoe zij uw wensen en behoeften optimaal kunnen afstemmen op uw financiële situatie.

Wat als u geen adviseur (meer) hebt?

Als uw financieel adviseur stopt, heeft dat geen gevolgen voor de financiële producten die u hebt afgesloten. Deze zijn namelijk bij Delta Lloyd afgesloten en lopen gewoon door. Voor u is het wel belangrijk om snel weer een adviseur te vinden. Via onze website kunt u gemakkelijk een adviseur bij u in de buurt vinden: Zoek een adviseur in de buurt.

Contact

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?

Neem dan contact op met onze Cliënt Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer (020) 594 81 00. U kunt ons ook e-mailen via het contactformulier. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw eigen financieel adviseur.