Print pagina

Kosten- en waardeoverzicht

Voor uw beleggingspensioen Persoonlijk Pensioen Plan ontvangt u jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht. Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen over het kosten- en waardeoverzicht over 2013.

Vragen over het Kosten- en waardeoverzicht

Wat is het Kosten- en waardeoverzicht?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft inzicht in de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. De resultaten zijn over het kalenderjaar 2013. U ziet hoeveel premie is ingelegd en hoeveel kosten en verzekeringspremies zijn ingehouden op de inleg. Ook ziet u wat het resultaat is van de beleggingen en de waarde van de beleggingen per 31 december 2013.

Waarom ontvang ik dit Kosten- en waardeoverzicht?

U ontvangt dit overzicht omdat u een beleggingspensioen hebt. Op de ingelegde premie van uw beleggingspensioen houden wij kosten en verzekeringspremies in. Dit overzicht geeft u daar informatie over. Verzekeraars hebben met elkaar afgesproken om allemaal vergelijkbare Kosten- en waardeoverzichten te versturen aan klanten met een beleggingspensioen.

Hoe vaak krijg ik een Kosten- en waardeoverzicht?

U krijgt één keer per jaar een Kosten- en waarde overzicht.

Wanneer ontvang ik het Kosten- en waardeoverzicht?

U ontvangt het Kosten- en waardeoverzicht in het jaar volgend op het jaar waarop het overzicht betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het waardeoverzicht over 2013 ontvangt u in 2014. Bent u nog in dienst bij uw werkgever? Dan ontvangt u dit overzicht in het tweede kwartaal van 2014. Bent u niet meer werkzaam bij uw werkgever, dan ontvangt u dit overzicht in het vierde kwartaal van 2014.

Welke premies staan op het Kosten- en waardeoverzicht?

Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u de verzekeringspremies die wij hebben ingehouden op de inleg. Wordt de verzekeringspremie voor de risico’s voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid apart van de beschikbare premie door uw werkgever betaald? Dan ziet u deze premie niet terug op het Kosten- en waardeoverzicht.

Waarom staat mijn partner niet op het Kosten- en waardeoverzicht vermeld?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft alleen inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. U leest hierin niet welke dekkingen er binnen uw pensioen aanwezig zijn, zoals eventueel partnerpensioen. Daarom staat uw partner niet op dit overzicht vermeld.

Hoe weet ik wat voor mij of mijn partner is verzekerd?

Dit kunt u vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht of op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Wilt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht? Kijk dan op www.deltalloyd.nl/UPO.
Bent u niet meer in dienst bij de werkgever bij wie u het beleggingspensioen hebt? Dan ontvangt u geen Uniform Pensioenoverzicht. De informatie over de uitkering bij uw overlijden kunt u dan wel vinden op het Kosten- en waardeoverzicht.

Hoe kan ik de ontwikkeling van de beleggingsfondsen volgen?

De meeste beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd. Dagelijks wordt de koers van het beleggingsfonds gepubliceerd. De koers vindt u in de dagbladen en op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Op deze website vindt u ook de rendementen van de verschillende beleggingsfondsen.

Waarom staan de fondsbeheerkosten niet als bedrag in het Kosten- en waardeoverzicht?

De fondsbeheerkosten worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Daarom ziet u de fondsbeheerkosten niet als bedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Wel vindt u de fondsbeheerkosten als percentage op het Kosten- en waardeoverzicht, zodat u inzicht hebt in de hoogte van deze kosten. De fondsbeheerkosten worden ook wel Lopende kosten genoemd.

Ik beleg in een Lifecycle. Waar vind ik meer informatie over de Lifecycles?

Meer informatie over de Lifecycles van Delta Lloyd kunt u vinden op onze website www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen.

Waarom zijn de dagtekening en ontvangstdatum van het Kosten- en waardeoverzicht verschillend?

De Kosten- en waardeoverzichten worden automatisch opgemaakt. Wij kunnen helaas niet direct voor alle deelnemers in de pensioenregelingen de overzichten printen en versturen. Hierdoor zit er tijd tussen het maken van het overzicht en de datum waarop u het overzicht ontvangt.

Moet ik dit Kosten- en waardeoverzicht bewaren?

Ja, wij raden u aan om de Kosten- en waardeoverzichten te bewaren. Dan hebt u altijd de juiste gegevens. Ook kunt u zo de kosten- en waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen van jaar tot jaar volgen.

Hebt u nog andere vragen over uw Kosten- en waardeoverzicht?

Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer (020) 594 81 00 en via onze website http://www.deltalloyd.nl/klantenservice/contact/e-mail.jsp.

Bent u in dienst bij uw werkgever en bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Dan vindt u hier de vragen en antwoorden die voor uw situatie gelden.

Wanneer ontvang ik het Kosten- en waardeoverzicht?

U ontvangt het Kosten- en waardeoverzicht in het jaar volgend op het jaar waarop het overzicht betrekking heeft. Het waardeoverzicht over 2013 ontvangt u in het tweede kwartaal van 2014.

Waarom staan er geen voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen meer in het overzicht?

Op het Kosten- en waardeoverzicht vindt u uw pensioensituatie per 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 gelden er voor pensioenregelingen nieuwe regels. Dit kan betekenen dat uw pensioenregeling per die datum is gewijzigd. U bent (of wordt) hierover door ons geïnformeerd. Deze wijzigingen per 1 januari 2014 ziet u nog niet terug in dit overzicht. Om verwarring te voorkomen, hebben wij daarom geen voorbeeldberekeningen opgenomen.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht vindt u een voorbeeldkapitaal en een voorbeeldpensioen. Dit overzicht ontvangt u uiterlijk op 1 oktober 2014.

Heeft de wijziging van de AOW-leeftijd gevolgen voor mijn Kosten- en waardeoverzicht?

Door de wijziging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd kan uw pensioenregeling per 1 januari 2014 gewijzigd zijn. Het Kosten- en waardeoverzicht geeft uw pensioensituatie weer per 31 december 2013. Eventuele wijzigingen per 1 januari 2014 ziet u dan ook nog niet terug in dit overzicht.

Op uw Kosten- en waardeoverzicht staat uw pensioendatum en AOW-leeftijd niet vermeld. De pensioendatum is opgenomen op het Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u uitrekenen vanaf wanneer u AOW ontvangt? Bekijk dan AOW-leeftijd berekenen via de website van de Rijksoverheid.

Waarom staat mijn partner niet op het Kosten- en waardeoverzicht vermeld?

Het Kosten- en waardeoverzicht geeft alleen inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingspensioen. U leest hierin niet welke dekkingen er binnen uw pensioen aanwezig zijn voor uw partner, zoals partnerpensioen. Daarom staat uw partner niet op dit overzicht vermeld.

Hoe weet ik wat voor mij of mijn partner is verzekerd?

Dit kunt u vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht of op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Wilt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht? Kijk dan op www.deltalloyd.nl/UPO.

Wat is een premie voor garantiebedragen?

U belegt (een deel) van uw premies in een beleggingsfonds dat een gegarandeerd rendement geeft. Voor deze garantie berekenen wij een premie. Deze premie ziet u op uw Kosten- en waardeoverzicht.

Vragen over kosten verzekeringsadviseur en verzekeringsmaatschappij

Waarom zijn er kosten voor de bemiddelaar of verzekeringsadviseur?

Uw werkgever heeft voor het advies over de pensioenregeling gebruikgemaakt van de diensten van een bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Deze adviseur heeft zijn beloning via Delta Lloyd ontvangen. Dit noemen wij provisie. Deze provisie houden wij als kosten in op de beschikbare premie. Dit doen wij tot de einddatum van het contract van de pensioenregeling. Sluit uw werkgever een nieuw contract? Dan wordt bij het nieuwe contract tussen uw werkgever en Delta Lloyd geen provisie meer uitgekeerd. Het uitkeren van provisie is vanaf 1 januari 2013 niet meer toegestaan. Voor nieuw advies moet uw werkgever de verzekeringsadviseur voortaan rechtstreeks betalen.

Waarom is afsluitprovisie en doorlopende provisie gesplitst?

De verzekeringsadviseur heeft bij uw verzekering gekozen om een deel van de beloning op de ingangsdatum in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afsluitprovisie. Deze afsluitprovisie brengen wij bij u gespreid in rekening. Doorlopende provisie is de beloning voor de verzekeringsadviseur of bemiddelaar voor zijn jaarlijkse werkzaamheden. Dit doen wij tot de einddatum van het contract van de pensioenregeling. Bij het nieuwe contract tussen uw werkgever en Delta Lloyd keren wij geen provisie meer uit. Dit is vanaf 1 januari 2013 namelijk niet meer toegestaan.

Op mijn overzicht staat een korting op de kosten. Wat houdt dit in?

Het Verbond van Verzekeraars heeft in maart 2010 een aanbeveling gedaan over hoe hoog de kosten in een beleggingspensioen mogen zijn. Dit wordt ook wel de kostennorm genoemd. Deze korting is het gevolg van die aanbeveling. Waren de kosten die wij in uw beleggingspensioen hebben ingehouden op de premie hoger dan de kostennorm? Dan krijgt u tot de einddatum van het contract tussen Delta Lloyd en uw werkgever een korting op deze kosten. Meer informatie over deze aanbeveling over de kosten in beleggingspensioenen vindt u hier: www.deltalloyd.nl/beleggingspensioen/.

Wat zijn kosten verzekeringsmaatschappij?

De kosten verzekeringsmaatschappij zijn de administratiekosten die wij in rekening brengen voor de uitvoering van uw beleggingspensioen. In dit overzicht hebben wij alleen de kosten opgenomen die zijn ingehouden op de inleg.

Zijn alle kosten voor mijn beleggingspensioen opgenomen bij totaal kosten?

Nee, de kosten voor het beheer van de beleggingen zijn niet opgenomen. Voor het beheer van de beleggingen brengen de fondsbeheerders de kosten in rekening. Deze fondsbeheerkosten zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. De fondsbeheerkosten ziet u niet als geldbedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. In het Kosten- en waardeoverzicht hebben wij wel de kosten voor het beheer van de beleggingen als percentage opgenomen, zodat u inzicht hebt in de hoogte van deze kosten. Eventuele aan- en verkoopkosten van de beleggingen zijn apart in het Kosten- en waardeoverzicht opgenomen. De fondsbeheerkosten worden ook wel Lopende kosten genoemd.

Betaal ik nog kosten voor mijn beleggingspensioen als ik uitdienst ga bij mijn werkgever?

Als u uitdienst gaat bij uw werkgever dan wordt voor uw beleggingspensioen geen premie meer ingelegd. De enige kosten die dan nog in rekening worden gebracht zijn de fondsbeheerkosten (Lopende kosten). Deze kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Bent u uit dienst bij uw werkgever en wordt voor uw Persoonlijk Pensioen Plan geen premie meer ingelegd?

Dan vindt u de vragen en antwoorden die voor uw situatie gelden.

Waarom staan er drie voorbeeldkapitalen in mijn overzicht?

Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld hebt bij het pensioen dat u straks mag verwachten. Daarom berekenen wij op het Kosten- en waardeoverzicht drie voorbeeldkapitalen. Deze voorbeeldkapitalen berekenen wij op basis van vier procent rendement, historisch rendement en pessimistisch rendement.

Hoe wordt het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent rendement berekend?

Het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent berekenen wij met een bruto rendement van vier procent. Bruto betekent dat de fondsbeheerkosten nog niet ingehouden zijn op deze vier procent. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal houden wij rekening met alle kosten en verzekeringspremies. Daarom hebben wij bij de berekening van het voorbeeldkapitaal ook de fondsbeheerkosten ingehouden. Zijn de fondsbeheerkosten bijvoorbeeld één procent, dan wordt bij vier procent bruto gerekend met drie procent netto rendement.

Hoe wordt het voorbeeldkapitaal op basis van het historisch rendement berekend?

Het historisch rendement van een beleggingsfonds is gebaseerd op het gemiddelde van de rendementen over de afgelopen twintig jaar. Wanneer een fonds korter dan twintig jaar bestaat, dan berekenen wij het historisch rendement door de bekende rendementen aan te vullen met rendementen van een bepaalde index. Deze index wordt voorgeschreven door de Autoriteit Financiële markten (AFM). In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.

Hoe wordt het pessimistisch rendement berekend?

Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel. Hierbij houden wij rekening met het soort beleggingsfonds (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) waarin u belegt. De rendementen in de voorgeschreven tabel zijn vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Financiële markten (AFM). De hoogte van het rendement is ook afhankelijk van de tijd tot de datum dat u met pensioen gaat. In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.

Hoe realistisch is het voorbeeldpensioen dat wordt genoemd in het Kosten- en waardeoverzicht?

De hoogte van het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen bent, is afhankelijk van de opbrengst van de beleggingen en de rente op de pensioendatum. Vanaf 2013, dus in het Kosten- en waardeoverzicht over 2012, is de rekenrente voor het voorbeeldpensioen aangepast. De rekenrente wordt gebruikt om te berekenen hoe hoog uw pensioen wordt. Voor uw Kosten- en waardeoverzicht gebruiken wij het rentepercentage dat elk jaar in oktober door De Nederlandsche Bank wordt vastgesteld. Dit zelfde percentage wordt ook gebruikt bij het Uniform Pensioenoverzicht. Voor het overzicht over 2013 is de rekenrente 2,8 procent. Voor het overzicht over 2012 was de rekenrente 2,4 procent.

Bij de berekening van de voorbeeldpensioenen is vanaf het overzicht over 2013 rekening gehouden met een nieuw tarief voor de aankoop van de pensioenuitkering. Het nieuwe tarief houdt rekening met het feit dat we steeds langer leven. Hierdoor kan het voorbeeldpensioen gedaald zijn.

Heeft de wijziging in de AOW-leeftijd gevolgen voor mijn Kosten- en waardeoverzicht?

Nee, het Kosten- en waardeoverzicht geeft u voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen op basis van de pensioendatum van uw pensioenregeling. Deze is waarschijnlijk niet gelijk aan de leeftijd wanneer u AOW ontvangt. Wilt u uitrekenen vanaf wanneer u AOW ontvangt? Kijk dan op AOW-leeftijd berekenen via de website van de Rijksoverheid. 

Waarom ontvang ik geen Uniform Pensioenoverzicht maar wel een Kosten- en waardeoverzicht?

Werkt u niet meer bij de werkgever waar u een beleggingspensioen van Delta Lloyd hebt? Dan betaalt uw ex-werkgever geen premie meer. U moet dan volgens de Pensioenwet eens per vijf jaar over uw pensioenregeling geïnformeerd worden. Wij hebben er voor gekozen om de informatie van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toe te voegen aan het Kosten- en waardeoverzicht. Zo krijgt u jaarlijks deze informatie. U ontvangt dus geen UPO.

Ben ik verzekerd voor het risico op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid?

U bent niet meer in dienst bij uw werkgever. U bent daardoor niet meer verzekerd voor het risico op arbeidsongeschiktheid. Had u voor uw uitdiensttreding een partner en/of kind(eren)? Het verzekerde risico voor overlijden hebben wij dan na uw uitdiensttreding omgezet in een uitkering van negentig procent van de tegenwaarde van de beleggingseenheden. Als u overlijdt wordt deze tegenwaarde uitgekeerd. Deze informatie hebben wij op uw Kosten- en waardeoverzicht opgenomen.

Vragen over kosten adviseur of verzekeringsmaatschappij

Waarom zijn er kosten voor de bemiddelaar of verzekeringsadviseur?

Uw werkgever heeft voor het advies over de pensioenregeling gebruik gemaakt van de diensten van een bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Deze adviseur heeft zijn beloning via de verzekeringsmaatschappij ontvangen. Dit noemen wij provisie. Deze provisie houden wij als kosten in op de beschikbare premie.

Waarom is de afsluitprovisie en doorlopende provisie gesplitst?

De verzekeringsadviseur heeft bij uw verzekering gekozen om een deel van de beloning op de ingangsdatum in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afsluitprovisie. Deze afsluitprovisie brengen wij bij u gespreid in rekening. Doorlopende provisie is de beloning voor de verzekeringsadviseur of bemiddelaar voor zijn jaarlijkse werkzaamheden.

Op mijn overzicht staat een korting op de kosten. Wat houdt dit in?

Het Verbond van Verzekeraars heeft in maart 2010 een aanbeveling gedaan over hoe hoog de kosten in een beleggingspensioen mogen zijn. Deze korting is het gevolg van die aanbeveling. Waren de kosten die wij in uw beleggingspensioen hebben ingehouden op de premie hoger dan de kostennorm? Dan krijgt u tot de einddatum van het contract tussen Delta Lloyd en uw werkgever een korting op deze kosten. Meer informatie over deze aanbeveling over de kosten in beleggingspensioenen vindt u op: www.deltalloyd.nl/beleggingspensioen.

Wat zijn kosten verzekeringsmaatschappij?

De kosten verzekeringsmaatschappij zijn de administratiekosten die wij in rekening brengen voor de uitvoering van uw beleggingspensioen.

Zijn alle kosten voor mijn beleggingspensioen opgenomen bij totaal kosten?

Nee, de kosten voor het beheer van de beleggingen zijn niet opgenomen. Voor het beheer van de beleggingen brengen de fondsbeheerders de kosten in rekening. Deze fondsbeheerkosten zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. De fondsbeheerkosten ziet u niet als geldbedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. In het Kosten- en waardeoverzicht hebben wij wel de kosten voor het beheer van de beleggingen als percentage opgenomen. Eventuele aan- en verkoopkosten van de beleggingseenheden zijn apart in het Kosten- en waardeoverzicht opgenomen.

Wat houdt de tegemoetkoming in?

Het Verbond van Verzekeraars heeft in maart 2010 een aanbeveling gedaan over hoe hoog de kosten in een beleggingspensioen mogen zijn. Delta Lloyd heeft deze aanbeveling uitgevoerd. U hebt een tegemoetkoming gekregen als de kosten in uw beleggingspensioen hoger waren dan de kostennorm van de aanbeveling.

Waarom ontvang ik geen tegemoetkoming?

Als de kosten in uw beleggingspensioen niet te hoog zijn geweest ziet u niets terug op uw Kosten- en waardeoverzicht. Is dit wel het geval geweest, dan ziet u de tegemoetkoming terug onder de noemer 'Tegemoetkoming over in het verleden in rekening gebrachte kosten'. U bent over de uitkomst van het onderzoek of de kosten in uw beleggingspensioen hoger waren dan de kostennorm apart geïnformeerd. Hebt u deze brief niet ontvangen, neem dan contact op met ons. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer (020) 594 81 00 of via onze website.

Vragen premies

Welke premies staan op het Kosten- en waardeoverzicht?

Op het Kosten- en waardeoverzicht ziet u de verzekeringspremies die wij in hebben gehouden op de inleg. Wordt de verzekeringspremie voor de risico’s voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid apart van de beschikbare premie betaald? Dan ziet u deze premie niet terug op het Kosten- en waardeoverzicht.

Ben ik verzekerd voor het risico op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid?

De verzekerde risico’s op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid staan in uw pensioenstartbrief of uw Uniform Pensioenoverzicht. U vindt dit niet terug op uw Kosten- en waardenoverzicht.

Wat is een premie voor garantiebedragen?

U belegt (een deel) van uw premies in een beleggingsfonds dat een gegarandeerd rendement geeft. Voor deze garantie berekenen wij een premie. Deze premie ziet u op uw Kosten- en waardeoverzicht.

Vragen beleggingen

Hoe kan ik de ontwikkeling van de beleggingsfondsen volgen?

De meeste beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd. Dagelijks wordt de koers van het beleggingsfonds gepubliceerd. De koers vindt u in de dagbladen en op onze website www.deltalloyd.nl/beleggen. Op deze website vindt u ook de rendementen van de verschillende beleggingsfondsen.

Waarom staan de fondsbeheerkosten niet als bedrag in het Kosten- en waardeoverzicht?

De fondsbeheerkosten worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Daarom ziet u de fondsbeheerkosten niet als bedrag terug op het Kosten- en waardeoverzicht. Wel vindt u de fondsbeheerkosten als percentage op het Kosten- en waardeoverzicht.

Ik beleg in een Lifecycle. Waar vind ik meer informatie over de Lifecycles?

Meer informatie over de Lifecycles van Delta Lloyd kunt u vinden op onze website www.deltalloyd.nl/beleggen.

Vragen voorbeeldkapitalen

Waarom staan er drie voorbeeldkapitalen in mijn overzicht?

Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld hebt bij de verwachte pensioenkapitalen. Daarom berekenen wij op het Kosten- en waardeoverzicht drie voorbeeldkapitalen. Deze voorbeeldkapitalen verstrekken wij op basis van het 4% rendement, historisch rendement en pessimistisch rendement.

Hoe wordt het voorbeeldkapitaal op basis van 4 procent rendement berekend?

Het voorbeeldkapitaal op basis van 4 procent berekenen wij met een bruto rendement van 4 procent. Bruto betekent dat de fondsbeheerkosten nog niet ingehouden zijn op deze 4 procent. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal houden wij rekening met alle kosten en verzekeringspremies. Daarom hebben wij bij de berekening van het voorbeeldkapitaal ook de fondsbeheerkosten ingehouden.

Hoe wordt het voorbeeldkapitaal op basis van het historisch rendement berekend?

Het historisch rendement van een beleggingsfonds is gebaseerd op het meetkundig gemiddelde van de rendementen over de afgelopen 20 jaar. Wanneer een fonds korter dan 20 jaar bestaat, dan berekenen wij het historisch rendement op basis van de bekende rendementen aangevuld met rendementen van een bepaalde, door de toezichthouder AFM voorgeschreven, index. In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.

Hoe wordt het pessimistisch rendement berekend?

Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel. Hierbij houden wij rekening met het soort beleggingsfonds (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) waarin u belegt. De rendementen in de voorgeschreven tabel zijn vastgesteld door de toezichthouder AFM. De hoogte van het rendement is ook afhankelijk van de duur tot uw pensioendatum. In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.