Privacy Statement

Privacy bij Delta Lloyd

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. NN Group Bidco B.V. mede handelend onder de naam Delta Lloyd* (hierna te noemen ‘Delta Lloyd’), respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Delta Lloyd verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Addendum Zorgverzekeraars. In deze gedragscode en het addendum zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en (zorg)verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode en het addendum kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl; bij Publicaties, Downloads, Gedragscodes). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). Uiteraard worden deze gedragscode en het addendum door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Delta Lloyd heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

* Tot NN Group Bidco B.V. behoren onder andere Nationaal Spaarfonds Assurantiebedrijf BV), Delta Lloyd Schadeverzekering NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Schadeverzekeringen en Erasmus Schade), Delta Lloyd Levensverzekering NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Levensverzekeringen en Erasmus Leven), Delta Lloyd Bank NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Bank NV), ABN AMRO Schadeverzekering NV en ABN AMRO Levensverzekering NV.

Een toelichting op wat dit voor u betekent: Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude, maken wij gebruik van registers. Dit betreft de gebeurtenissenadministratie, het incidentenregister en het interne- en externe verwijzingsregister. Deze registers worden beheerd door de afdeling Speciale Zaken. Een deel van de gegevens uit de gebeurtenissenadministratie (te weten het interne verwijzingsregister) kan geraadpleegd worden door andere onderdelen van Delta Lloyd. In geval van een onderzoek naar fraude worden uw gegevens geregistreerd in het incidentenregister. Als wij de gerechtvaardigde overtuiging hebben dat is gefraudeerd, nemen wij uw gegevens op in het externe verwijzingsregister. Dit is het gedeelte van het incidentenregister dat raadpleegbaar is voor andere financiële instellingen. Als u door Delta Lloyd in het incidentenregister of het externe verwijzingsregister wordt geregistreerd, krijgt u hiervan persoonlijk bericht.

In verband met de integratie van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden worden analyses gedaan op het gezamenlijke klantenbestand. Deze analyses vinden plaats op geaggregeerd niveau.

We verwerken alleen gegevens die nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, doelgericht, en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet, de gedragscode en het addendum en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk gegevens betreffende uw gezondheid te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Gegevens betreffende uw gezondheid worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn, hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen*. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan Delta Lloyd, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

*Een verzoek om inzage, correctie en verzet van de gegevens die worden geregistreerd ter waarborging van de veiligheid en integriteit kunt u richten aan de afdeling Speciale Zaken van Delta Lloyd, meldpunt_integriteit@deltalloyd.nl. Of: postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Delta Lloyd ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden aan Delta Lloyd, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Indien u van uw assurantietussenpersoon geen informatie meer wenst te ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij uw tussenpersoon.

Cookies

Delta Lloyd maakt bij deze site gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Als uw browser geen (functionele) cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van Delta Lloyd.

In ons cookiestatement vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor.

Delta Lloyd heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u niet wilt dat Delta Lloyd cookies gebruikt, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van uw website en diensten beperken. 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot de afdeling Group Integrity, verantwoordelijk voor gegevensbescherming, meldpunt_integriteit@deltalloyd.nl. Of: postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Wijzig hier uw cookieinstellingen.