Delta Lloyd Bank: duurzaam en verantwoord bankieren

Duurzaam ondernemen of verantwoord bankieren is voor Delta Lloyd Bank het streven naar een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers, maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu.

Beleid Delta Lloyd Bank

Verantwoord bankieren heeft te maken met de manier waarop we ondernemen: de manier waarop we zaken doen, producten ontwikkelen en verkopen en service verlenen. Verantwoord bankieren is voor Delta Lloyd Bank het streven naar een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers, maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu.

Sinds begin 2011 is Delta Lloyd Bank opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer, een meetinstrument dat Nederlandse banken scoort op duurzaamheid. De Eerlijke Bankwijzer (EBW) vergelijkt het beleid van banken op belangrijke maatschappelijke onderwerpen als klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, corruptie en betrouwbaarheid. Meer informatie over ons beleid en onze producten vindt u door op de bovenstaande onderwerpen te klikken.

Verantwoord bankieren kent een groeiende markt. Financiële duurzaamheid is meer en meer een doorslaggevend criterium voor het afnemen van producten en diensten en voor beleggingsbeslissingen. Door ons beleid voor verantwoord bankieren voor de toekomst vast te leggen, maken we duidelijk aan de stakeholders van Delta Lloyd Bank (klanten, medewerkers, financieel adviseurs, aandeelhouders, leveranciers, business partners, toezichthouders en maatschappelijke organisaties) wat we eronder verstaan en op welke manier duurzaamheid is verankerd in onze bedrijfsvoering.

Klantacceptatiebeleid

Delta Lloyd Bank hanteert een klantenacceptatiebeleid. Dit acceptatiebeleid vormt de eerste stap van de Customer Due Diligence (CDD). Het beleid van de bank is een verbijzondering van het MVO-beleid van Nationale-Nederlanden Group.

Uitgangspunten
Het klantenacceptatiebeleid van de bank is erop gericht financiële diensten beschikbaar te maken voor een zo groot mogelijke groep natuurlijke personen, met dien verstande dat daarbij in het bijzonder voor de bank de volgende risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

 • Reputatierisico: het risico dat door nadelige publiciteit kan ontstaan (kortweg: zou ik samen met deze klant in de krant willen staan);
 • Operationeel risico: het risico van operationele schade als gevolg van het feit dat niet volgens procedures wordt gehandeld;
 • Juridisch risico: het risico van rechtzaken, strafvervolging, en daarmee gepaard gaande boetes, schadevergoedingen, sancties die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
 • Concentratierisico: het risico dat (onbewust) te veel zaken worden gedaan met personen die uiteindelijk tot hetzelfde groep, organisatie of bedrijf behoren.

Het klantenacceptatiebeleid moet voorkomen dat voor de bank integriteit- en/of reputatierisico’s ontstaan die mogelijk financiële schade of juridische problemen met zich mee kunnen brengen.

Voor de dienstverlening aan de klanten is het klantenacceptatiebeleid gericht op integriteit, kwaliteit en zorgplicht. Bij de acquisitie en de acceptatie richt de bank zich niet alleen op de waarde van de klant voor zichzelf, maar nadrukkelijk ook op het belang van de producten en diensten voor de klant.

Dit betekent dat de bank door haar klantenacceptatiebeleid herkend wil worden als een maatschappelijk bewuste en verantwoordelijk handelende onderneming. Een bank die haar klanten passende relevante diensten biedt met een toegevoegde waarde voor de klant, in een gezonde relatie tot het door hen gewenste risicoprofiel en passend binnen de financiële situatie.

Het klantenacceptatiebeleid van de bank is er mede op gericht klanten te weren die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij criminele of illegale activiteiten. Ook wil de bank voorkomen dat de integriteit van de eigen medewerkers gecompromitteerd zou kunnen worden, doordat zij ongewenst en ongewild betrokken zouden kunnen raken bij dergelijke activiteiten. Een gegrond vermoeden van een poging of onderdeel van een poging tot het witwassen van geld, het financieren van terroristische activiteiten, fraude of omkoping zal direct leiden tot het weigeren, dan wel het afbreken, van een relatie.

Procedure klantenacceptatiebeleid

Het klantenacceptatiebeleid wordt geëffectueerd door:

 • een 'Customer Due Diligence': het verzamelen en verifiëren van relevante gegevens over de klant die mede als basis dienen voor een risicoclassificatie;
 • een 'Review': periodieke toetsing om te beoordelen of een risicoclassificatie nog juist is;
 • een 'Know Your Customer' (KYC): het verzamelen van gegevens over de lopende relatie met de klant in relatie tot de risicoclassificatie Het klantenacceptatiebeleid beperkt zich dus niet tot de toegang van nieuwe klanten maar is ook van toepassing op de bestaande klantenrelaties.

Het klantenacceptatiebeleid is onderdeel van de risicobeheersing en risicomanagement van de dienstverlening van Delta Lloyd Bank.

Toetsing aan criteria
De acceptatieprocessen op de verschillende afdelingen van de bank zijn erop gericht dat klanten die volgens de Amerikaanse FATCA wetgeving US-persons zijn of waarbij sprake is van strijdigheid met wet- en regelgeving dan wel een onaanvaardbaar risico niet worden geaccepteerd.

Het aangaan van een relatie met een klant, dan wel de voortzetting van een bestaande relatie, is dus alleen mogelijk als deze relatie:

A. niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving
Van in strijd met wet- en regelgeving is altijd sprake als:

 • een potentiële klant niet kan worden geïdentificeerd volgens de normen van de Wwft;
 • een (potentiële) klant valt onder een EG-sanctieregeling op basis van de Sanctiewet 1977

Van in strijd met wet- en regelgeving is mogelijk sprake als:

 • de door klant verlangde dienstverlening een ongebruikelijke transactie is op basis van onze subjectieve indicatoren gebaseerd op Wwft.

B. geen onaanvaardbaar ongewenst risico oplevert voor de bank.
Van onaanvaardbaar risico is altijd sprake als:

 • de klant behoort tot of gaat behoren tot economische sectoren of groeperingen waarmee Nationale-Nederlanden Group, of meer in bijzondere zin Delta Lloyd Bank, heeft aangegeven geen relaties mee te willen (blijven) onderhouden.
 • de integriteit van de klant gegrond twijfelachtig is of wordt op basis van een bewezen feit (toetsing bij VIS is een verplichte standaard en op EVA een aanbevolen procedure bij aanvang), veroordeling of transactie, waarbij de klant betrokken is geweest of gaat worden. Integriteit en de bedrijfscultuur zoals ondermeer uiteengezet in de kernwaarden van Delta Lloyd zijn hierbij de maatstaf.

Van onaanvaardbaar risico is mogelijk sprake als:

 • de klant geïdentificeerd wordt als PEP dan wel dat er een aantoonbare relatie bestaat tussen de klant en een entiteit die op één of meer van de lijsten voorkomt: - Politically Exposed Persons (PEP)-List; - Non-coöperative Countries en Territories (NCCT, of te wel FATF/GAFI) lijst;
 • de klant op zakelijke gronden terecht negatief, ook gemeten tegen onze eigen kernwaarden, in de publiciteit komt;
 • er zakelijk gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de financiële situatie van de klant zodanig wordt of is, dat aannemelijk wordt of is dat de klant zijn verplichtingen jegens de bank niet stipt zal kunnen blijven nakomen.

Beoordeling
In die gevallen waarin sprake is van een mogelijk onaanvaardbaar risico beslist de directie van de bank, al of niet na overleg met de Compliance Officer, over acceptatie of continuïteit van de relatie. In dat oordeel kan de aard van de verleende dienst(en) worden betrokken of worden beperkt. Het oordeel kan ook leiden tot een verhoging van de risicoclassificatie van de klant.

De indeling in klantenrisicoclassificatie van Delta Lloyd Bank 
Eenmaal geaccepteerd vormen CDD en KYC de basis voor de klantenrisicoclassificatie (laag – normaal – hoog) van de verschillende klanten en de aard van de hen geboden dienstverlening.

De risico-indeling is indicatief voor de diepgang van de CDD en de regelmaat en de intensiteit van KYC (= Know Your Customer) review. De resultaten van de onderzoeken waaruit een hoog risico blijkt, worden schriftelijk in het klantendossier vastgelegd.

Let op: Naast CDD en KYC wordt voor klanten die beleggingsdiensten van de bank afnemen op basis van de Passendheidstoets (Wft : MiFID)ook een Beleggerprofiel opgesteld (tenminste à la: defensief - neutraal - offensief) dat van tijd tot tijd wordt geëvalueerd. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het klantenacceptatiebeleid.

Regelmatige toetsing, de ‘review’
Periodiek wordt getoetst, of de klant nog steeds voldoet aan het gegeven risicoprofiel. Voor laag risicoklanten vindt ten minste halfjaarlijks een (her)toetsing plaats tegen de EG-sanctielijsten, tenzij er naar aanleiding van incidenten of concrete risicosignalen voor bepaalde klanten eerder tot een nieuwe toetsing wordt besloten. Dit kan leiden tot een verhoging van de risicoclassificatie.
Voor normaal risicoklanten is een meer uitgebreide periodieke toetsing één maal per jaar vereist waarbij ook wordt gekeken naar het rekeninggebruik. Of indien de omstandigheden of soorten dienstverlening wijzigen dan wel op basis van incidenten of risicosignalen.
Bij hoog risicoklanten wordt tenminste één maal per jaar of vaker, door een aangewezen accountmanager, gekeken naar het rekeninggebruik, de hoogte van de saldi, a-typisch transacties (transactiemonitoring), incidenten, signalen over bedrijfsmatige of maatschappelijke ontwikkelingen.

Beoordeling
In alle gevallen waarin op basis van bovengenoemde criteria getwijfeld wordt of een risicoclassificatie ‘laag’ of ‘normaal’ toepasselijk is of blijft, kan tot een hogere of lagere classificatie worden besloten.

Gevolgen
Indien, in overleg met de manager, besloten wordt dat een klant niet langer past binnen het door de bank gewenste en gezochte klantenprofiel zal de relatie op kortst mogelijke redelijke termijn verbroken worden met inachtneming van de wederzijdse belangen. Een dergelijke verbreking, die vooraf met reden omkleed schriftelijk wordt meegedeeld, zal dan in principe gelden voor alle contacten met Nationale-Nederlanden Group.

Krediet- en beleggingsbeleid

Delta Lloyd Bank is een onderdeel van Nationale-Nederlanden Group. De geldverstrekker is Amstelhuys N.V. Bij het verstrekken van hypothecaire kredieten hanteert Delta Lloyd Hypotheken acceptatievoorwaarden. Delta Lloyd Bank brengt verantwoord beleid constant en consequent in de praktijk bij haar kredietverstrekking en investeringen. Hierbij volgt Delta Lloyd Bank het duurzaamheidsbeleid van Nationale-Nederlanden Group en van Delta Lloyd Asset Management. Verantwoord beleggen en investeren betekent voor Delta Lloyd Bank breder kijken dan alleen naar de financiële aspecten van de bedrijven waarin ze belegt, of aan wie ze kredieten verstrekt. Aspecten met betrekking tot milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur van die bedrijven weegt Delta Lloyd Bank hierbij mee.

Het Kredietbeleid wordt regelmatig aangepast aan mogelijk gewijzigd beleid binnen Nationale-Nederlanden Group en aan de meest recente wet- en regelgeving getoetst en indien nodig aangepast. Het kredietbeleid van Delta Lloyd Bank is vertaald in een overzichtelijk document met de titel “Acceptatieoverzicht”. Dit acceptatieoverzicht is beschikbaar voor financieel adviseurs.

Hypothecair financiers, dus ook Delta Lloyd Hypotheken, moeten zich houden aan geldende wet- en regelgeving. Deze regels zijn onder andere vertaald in de Gedragscode Hypothecair Financiers die is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), in samenwerking met het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (NIBUD). Per 1 augustus 2011 is een nieuwe Gedragscode Hypothecair Financiers (GHF) in werking getreden. Delta Lloyd Hypotheken heeft de voorschriften van de Gedragscode verwerkt in haar hypotheekvoorwaarden en acceptatienormen.

Delta Lloyd Hypotheken verstrekt voor ongeveer 80% hypotheken met de zogenaamde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij de beoordeling van die hypotheken zullen minimaal de normen van NHG worden gehanteerd. Deze normen, die soms strenger zijn dan de GHF, zijn op te vragen bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen via de website NHG.nl. Hypotheken met NHG moeten voldoen aan de NHG Voorwaarden en Normen, maar ook aan de Gedragscode en het acceptatiebeleid van Delta Lloyd Hypotheken. Bij een inhoudelijk verschil tussen de normen geldt de strengste normering. Dat wil zeggen dat voor het bepalen van de maximale leensom het maximum van de Gedragscode hanteren.

Delta Lloyd Hypotheken behoudt zich ook het recht voor om in sommige gevallen geen offerte uit te brengen.

Delta Lloyd Bank kent een integer beleggingsbeleid dat aansluit bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-) beleid van Nationale-Nederlanden Group. Nationale-Nederlanden Group onderschrijft de United Nations Principles for Reponsible Investment (PRI) en de United Nations Global Compact principles. Dit is onverkort ook op Delta Lloyd Bank van toepassing. Sinds begin 2011 is Delta Lloyd Bank opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer, een meetinstrument dat Nederlandse banken scoort op duurzaamheid. De Eerlijke Bankwijzer (EBW) vergelijkt het beleid van banken op belangrijke maatschappelijke onderwerpen als klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, corruptie en betrouwbaarheid. Delta Lloyd Bank neemt een bescheiden positie in op de Nederlandse bancaire markt: wij verstrekken hypothecaire leningen aan eigen woonhuis eigenaren en wij financieren in vrij beperkte mate een deel van ons distributienetwerk, financiële dienstverleners of de achterliggende franchise of service organisaties.

De investeringen die Delta Lloyd Bank doet zijn op te delen in twee categorieën:

 1. investeringen met het eigen geld van Delta Lloyd Bank;
 2. investeringen met de aan Delta Lloyd Bank toevertrouwde middelen.
  Door de beperkte omvang en gefocuste dienstverlening zijn niet alle criteria, thema’s en sectoren -benoemd in de Eerlijke Bankwijzer- op Delta Lloyd Bank van toepassing.

Sectoren: landbouw, dammen, visserij, bosbouw, mijnbouw, olie & gas en de maakindustrie

Delta Lloyd Bank is met haar producten en diensten én met haar eigen beleggingen niet actief in de volgende sectoren: landbouw, dammen, visserij, bosbouw, mijnbouw, olie & gas en de maakindustrie. Delta Lloyd Bank is bekend met de in deze sectoren issues aangaande duurzaamheid, en heeft kennis genomen van de internationale verdragen en resoluties op dit gebied. Indien Delta Lloyd Bank kennis heeft van controversiële gedragingen of activiteiten van haar klanten op een van deze gebieden, zal zij haar invloed als bank en handelsrelatie aanwenden om dit ten positieve te veranderen.

Banken

Delta Lloyd Bank is niet afhankelijk van andere banken om producten en diensten te kunnen leveren. Delta Lloyd Bank wil alleen leningen verstrekken aan andere banken die, net als wij zelf, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, door ondertekening van de UN Global Compact of de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen bijvoorbeeld. Of doordat de bank ten aanzien van relevante sectoren en thema’s een investeringsbeleid heeft opgesteld, hierover transparant is en verantwoording aflegt.

Thema's: natuur, dierenwelzijn en klimaat

Klimaatsverandering, afname van biodiversiteit, bedreiging van de natuur en dierenwelzijn zijn een samenhangend geheel van thema’s met wederzijdse invloed op elkaar, en uiteindelijk op de mens en haar toekomst. Delta Lloyd Bank onderschrijft het belang van internationale conventies en standaarden op dit gebied, zoals de Millennium Development Goals, het Kyoto Protocol, Greenhouse Gas Protocol en het Carbon Disclosure Project (voor klimaat) en standaarden op het gebied van de Five Freedoms, veehouderij, proefdieren en pels- en bontfokkerijen (voor dierenwelzijn).

Delta Lloyd Bank onderschrijft het belang van:

 • Bescherming van ecosystemen en natuurlijke leefgebieden;
 • Bescherming van plant- en diersoorten; en
 • Bescherming van genetisch materiaal.

Doordat Delta Lloyd Bank niet actief is in sectoren zoals bosbouw, olie & gas, visserij, fokkerijen en landbouw, is de invloed die de bank kan uitoefenen op de bescherming van natuur, klimaat en dierenwelzijn beperkt. Indien Delta Lloyd Bank kennis heeft van controversiële gedragingen of activiteiten van haar klanten op een van deze gebieden, zal zij haar invloed als bank en handelsrelatie aanwenden om dit ten positieve te veranderen en zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Op de eigen operatie en activiteiten van de Bank is het Nationale-Nederlanden Group Milieubeleid van toepassing. Voor meer informatie kunt u het jaarverslag [PDF]  en de Pillar 3 rapportage [PDF]  van Delta Lloyd Bank bekijken.