Nieuwe Code Banken

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas) in april van 2009 aanbevelingen gedaan hoe gebouwd kan worden aan het herstel van vertrouwen in de bancaire sector. De Code Banken werd in dit verband beschouwd als belangrijke stap. De Code Banken werd daarop in 2010 geïntroduceerd om banken te committeren aan en verantwoording te laten afleggen over het zorgvuldig behandelen van hun klanten en het zorgdragen voor een evenwichtige afweging van de belangen van hun verschillende belanghebbenden.

De code heeft sinds haar invoering een belangrijke functie vervuld. Intussen zijn veel principes uit de code met betrekking tot de raad van commissarissen, de directie, het risicomanagement, audit en het beloningsbeleid in wetgeving vastgelegd. De invoering van deze code heeft er onder meer toe bijgedragen dat banken hun governance en risicomanagement hebben versterkt en het belang van de klant nadrukkelijker centraal stelden.

Op 1 januari 2015 is na gedane aanbevelingen van de Monitoring Commissie Code Banken een vernieuwde Code Banken in werking getreden die van toepassing is op alle banken met een zetel in Nederland, waarbij de principes uit de ‘oude’ code, die al zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, niet meer terugkomen in de nieuwe Code Banken.

De Code Banken staat echter niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van nationaal en internationale regelgeving, jurisprudentie en zelfregulering en is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland, die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Indien er sprake is van overlap of tegenstrijdigheid met internationale wet- en regelgeving of beleid van toezichthouders, heeft dat voorrang op zelfregulering zoals de Code Banken.

Toepassing van de Code Banken vindt bovendien plaats met inachtneming van een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende stakeholders. Waar verschillen dat rechtvaardigen, kan sprake zijn van een gedeeltelijke toepassing van de principes. Indien van toepassing geeft een bank dan gemotiveerd aan waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast (‘comply or explain’ [PDF] ).

Bepalend voor de werking van de Code Banken is niet de mate waarin deze naar de letter wordt toegepast (geen ‘afvinkgedrag’), maar de wijze waarop een bank met de intenties van de waarden en de principes in de praktijk omgaat.

De nieuwe Code Banken beoogt – in samenhang met het Maatschappelijk Statuut en de introductie van bankierseed, gedragsregels en tuchtrecht – een bijdrage te leveren aan het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. De principes in de geactualiseerde code benadrukken daarom het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de  directie en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen audit processen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.

Het Maatschappelijk Statuut geeft aan hoe de bancaire sector haar rol en positie in de Nederlandse samenleving opvat en is richtinggevend voor de positionering en inrichting van onze instelling, de formulering van interne reglementen, gedragsregels en codes en de uitoefening van de werkzaamheden van Delta Lloyd Bank. Het Maatschappelijk Statuut is complementair aan de Code Banken. Ook de uitgangspunten uit het Maatschappelijk Statuut gelden voor alle aangesloten banken. 

Beheerste en integere bedrijfsvoering

Delta Lloyd Bank heeft om een positie als stabiele en betrouwbare partner te verkrijgen en te behouden een missie, een strategie en doelstellingen, geformuleerd. Deze zijn gericht op de lange termijn en komen onder meer tot uitdrukking in het risicobeleid van de bank en het beleid ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De positionering  wordt zodanig gekozen, dat zakelijke belangen en de maatschappelijke rol die Delta Lloyd Bank vervult, in elkaars verlengde liggen. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de governance structuur van de bank en is leidend bij de uitvoering van het op de missie, strategie en doelstellingen gebaseerde beleid van de bank.

De directie en de raad van commissarissen zijn – met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden – verantwoordelijk voor de inrichting van een goede governance structuur en voor de naleving van de governance principes.

De leden van die raden vervullen een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de bank. In hun dagelijks handelen geven zij zich daar rekenschap van.

De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de leden van de directie hun voorbeeldfunctie vervullen.

De directie en de raad van commissarissen zijn – met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden – verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van standaarden in de bank met betrekking tot integriteit, moraliteit en leiderschap. Daarnaast dragen zij zorg voor goede ‘checks & balances’ en het borgen van een robuuste IT-infrastructuur, die essentieel is voor het functioneren van de bank.

Goede checks en balances betekent onder meer dat de compliance functie ook binnen ook binnen de directie en raad van commissarissen geborgd is.

De directie bevordert verantwoord gedrag en een gezonde cultuur, zowel aan de top van de bank als door de hele organisatie heen. Zij heeft daarbij oog voor het belang van de klanten van de bank en andere stakeholders. De raad van commissarissen ziet daarop toe.

Alle medewerkers leven de op hen van toepassing zijnde formele regelgeving én zelfregulering na. De directie en de raad van commissarissen zijn daar – met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden – verantwoordelijk voor. De directie is er verantwoordelijk voor dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle op de bank van toepassing zijnde regels, waarden en normen en blijven daar de aandacht op vestigen. De raad van commissarissen ziet daarop toe.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Tegen die achtergrond is bij Delta Lloyd Bank ook een audit -en riskcommissie (A&RC ) ingesteld. De leden van de raad van commissarissen nemen voorts regelmatig deel aan de vergaderingen van de operationele risicocommissies van de bank. De leden van de raad van commissarissen zijn bereid en in staat om voldoende tijd voor hun taak vrij te maken. Ieder lid is zich bewust van de maatschappelijke rol van de bank en van de belangen van de verschillende stakeholders. Voor de leden van de audit commissie van de raad van commissarissen gelden specifieke competentie- en ervaringseisen. Leden van de audit commissie beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.

De leden van de raad van commissarissen nemen jaarlijks deel aan diverse in- en externe programma’s van permanente educatie voor leden van de raad van commissarissen. Hierdoor wordt de deskundigheid van de commissarissen op peil gehouden en waar nodig verbreed. De educatie heeft steeds betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens -en het belang van de klant, integriteit, IT-infrastructuur, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet zo aan de eisen van permanente educatie.

De beoordeling van de effectiviteit van het programma van permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen.

Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken ook deel uit van deze evaluatie.

Tenslotte ontvangt ieder lid van de raad van commissarissen een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de bank.

Directie

De directie is zo samengesteld dat hij haar taak naar behoren kan vervullen. Ieder lid van de directie is zich bewust van de maatschappelijke rol van de bank en van de belangen van de verschillende stakeholders. De taak om de besluitvorming binnen de directie op het punt van risicobeheer voor te bereiden, is voorbehouden aan de Chief Financial Officer (CFO). De CFO is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de bank van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. De CFO draagt geen commerciële verantwoordelijkheid.

Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan de impact die systeemrisico´s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de bank.

De directievoorzitter ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor alle directieleden. Dit programma heeft tot doel de deskundigheid van de bestuurders op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens en het belang van de klant, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de directie neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

Risicobeleid

Het risicobeleid van Delta Lloyd Bank wordt gekenmerkt door een integrale aanpak, is transparant en is zowel op de korte als lange termijn gericht. Het risicobeleid houdt ook rekening met reputatierisico’s en niet-financiële risico’s.

De directie is verantwoordelijk voor dit risicobeleid en waarborgt een adequaat risicomanagement. De risicobereidheid wordt op voorstel van de directie tenminste één keer per jaar ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Ook worden tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid  ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de bank en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de bank.

Audit

De directie draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico’s die met de bedrijfsactiviteiten van de bank samenhangen. Daartoe is binnen NN Group Bidco B.V. een onafhankelijk gepositioneerde interne auditfunctie ingericht. Het hoofd van die auditfunctie rapporteert elk kwartaal direct aan de directievoorzitter en het A&RC. Hij heeft ook een directe rapportagelijn naar de voorzitter van de A&RC.

Ook tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de audit commissie van de raad van commissarissen vindt periodiek informatie-uitwisseling plaats.

Tenminste één keer per jaar wordt met De Nederlandsche Bank en de externe accountant de risicoanalyse, bevindingen en het auditplan besproken. De directie en de interne audit functie van de bank bevorderen dat dit tripartiet overleg periodiek plaatsvindt.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Delta Lloyd Bank NV  is, onderdeel van NN Group Bidco B.V. mede handelend onder de naam Delta Lloyd en is volledig geënt op en gerelateerd aan dat van Delta Lloyd. Dit beloningsbeleid is in overeenstemming met de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de nieuwe Code Banken.

In dit verband wordt verwezen naar de zogenaamde Remuneration Disclosures van Delta Lloyd, zoals deze op de website van NN Group worden gepubliceerd, alsmede naar het jaarverslag van Delta Lloyd

De directie is van mening, dat Delta Lloyd Bank een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Het wordt gekenmerkt door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern.