Personenschade

U bent onlangs betrokken geweest bij een ongeval. Daarbij was ook een verzekerde van ons betrokken. U hebt hierbij verwondingen opgelopen. Wij vinden dit heel vervelend en wensen u dan ook sterkte toe in de komende periode. Uw ongeval is ook de aanleiding voor deze website. Hier leest u hoe wij namens onze verzekerde uw schade behandelen.

Wat gaat er gebeuren, met wie krijgt u te maken en hoe wordt uw schade geregeld? Zo proberen we samen met u de schade zo snel mogelijk te behandelen. Wij willen uw ongemak namelijk graag zo veel mogelijk beperken.

Wat gaat er gebeuren?

Nadat de schade bij ons gemeld is starten wij met de schade-behandeling. Hiervoor zetten we de volgende stappen: 

 1. We beoordelen wie er verantwoordelijk is voor het ongeval (aansprakelijkheid) 
 2. We beoordelen of het ongeval en de gevolgen hiervan onder de verzekering gedekt zijn. 
 3. We zoeken regelmatig contact met u om zaken af te stemmen. 
 4. Mogelijk bezoekt een schaderegelaar of een arbeidsdeskundige u. 
 5. Als dat nodig is, vraagt onze medisch adviseur informatie op bij de artsen die u behandelen. 
 6. Met die informatie stelt de medisch adviseur een medisch advies op voor de medewerker bij ons die uw schade behandelt. 
 7. We handelen de schade definitief af, als er sprake is van een ‘medische eindsituatie’.
Hieronder lichten we de verschillende stappen kort toe.

Beoordeling dekking en aansprakelijkheid

Wij onderzoeken eerst de oorzaak van het ongeval. Is onze verzekerde verantwoordelijk voor het ongeval - in juridische termen: is hij aansprakelijk? Zo ja, dekt zijn verzekering de gevolgen hiervan? Als dat zo is, handelen wij de schade met u af. Soms kan het enige tijd duren, voordat wij de aansprakelijkheid hebben vastgesteld. Voor informatie zijn wij namelijk afhankelijk van onder andere politie en getuigen.

Uitspraak binnen drie maanden

Bijna altijd krijgt u binnen drie maanden een uitspraak over de aansprakelijkheid. Op dat moment weet u of wij uw schade kunnen vergoeden. In enkele gevallen duurt de uitspraak langer dan drie maanden. In dat geval nemen wij contact met u op en leggen wij uit waarom dit het geval is.

Regelmatig contact

In de periode waarin wij uw schade behandelen, nemen we regelmatig contact met u op. U kunt dan de volgende vragen van ons verwachten: 

 • Welke verwondingen hebt u?
 • Kunt u werken?
 • Hoe verloopt uw herstel?
 • Maakt u kosten door het ongeval?
 • Kunt u voor uzelf of uw gezin zorgen?

We doen dit om snel te weten welke verwondingen u hebt opgelopen en welke schade u hebt geleden. Meestal bellen we u of sturen we hiervoor een brief. Soms komt een van onze schaderegelaars bij u op bezoek. Uiteraard kunt u zelf ook altijd contact met ons opnemen.

Definitieve afhandeling van uw schade

Wij handelen uw schade definitief af, zodra: 

 • wij voldoende informatie hebben; 
 • het duidelijk is dat onze verzekerde aansprakelijk is; 
 • er geen verbeteringen of verslechteringen meer in uw medische situatie en arbeidssituatie worden verwacht (‘medische eindsituatie’). 

We bepalen dan in overleg met u de schadevergoeding. Zijn u en onze verzekerde allebei aansprakelijk voor het ongeval? Dan vergoeden wij uw schade voor het deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is.

Mogelijk: Praktische Hulp Bij Ongevallen (PHBO)

Als u door het ongeval niet in staat bent om voor uzelf of uw gezin te zorgen, kunt u mogelijk ondersteuning krijgen. Praktische hulp voor eerste noodzakelijke huishoudelijke ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaken, eten koken, het vervoeren van kinderen van en naar school, of opvang van kinderen thuis. Kortom, direct praktische hulp in huis die ervoor zorgt dat je je daar even geen zorgen over hoeft te maken en je je kunt concentreren op je eigen herstel. 

Deze hulp wordt geleverd door een onafhankelijke gere-nommeerde landelijke thuiszorgorganisatie. Na een telefonische intake door de thuiszorgorganisatie wordt vastgesteld welke hulp en voor hoelang deze nodig is. Deze hulp kan dan binnen 48 uur starten. Mocht blijken dat er andere hulp nodig is, kan deze thuiszorgorganisatie ook hulp bieden bij het aanvragen van bijvoorbeeld Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of andere zorg.

Mogelijk: voorschot op onkosten

Hebt u voor of tijdens de schadebehandeling al kosten gemaakt? Dan kunnen wij eventueel een bedrag voor-schieten; wij verstrekken u dan een voorschot. Hiermee betaalt u bijvoorbeeld de extra reiskosten voor een bezoek aan de dokter of kosten voor het inschakelen van huis-houdelijke hulp. Dit voorschot gaat uiteindelijk af van uw uiteindelijke schadevergoeding. Bovendien kunnen wij alleen een voorschot betalen, als vaststaat dat onze verze-kerde aansprakelijk is en de schade het gevolg is van het ongeval. Als u wilt weten welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, neem dan vooral contact met ons op of met uw belangenbehartiger.

Met wie krijgt u te maken?

Uw zaak wordt behandeld door onze afdeling Personen-schade. Deze bestaat uit diverse deskundigen zoals schadebehandelaren, schaderegelaars, medisch adviseurs en juridisch adviseurs. Hieronder leest u met wie van onze afdeling u (regelmatig) te maken (kan) krijgen en wat hun rol is bij de schadebehandeling. 

Schadebehandelaar
Als uw schade is gemeld, neemt een schadebehandelaar (telefonisch) contact met u op. Deze vraagt naar uw verwondingen, het verloop van uw herstel, informeert u over de schadebehandeling en schat de hoogte van uw schade in. De schadebehandelaar is uw eerste aanspreek-punt én hij of zij neemt regelmatig contact met u op. Hebt u vragen of verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met uw schadebehandelaar. 

Schaderegelaar
Onze schaderegelaar komt in bepaalde gevallen - afhankelijk van uw verwondingen - bij u thuis langs voor een gesprek. Deze schaderegelaar beoordeelt uw situatie, inventariseert uw schade, handelt, als het mogelijk is, uw schade af of maakt eventueel afspraken met u over het vervolgtraject. 

Medisch adviseur
In sommige gevallen hebben we medische informatie nodig om een beter beeld te krijgen van uw verwondingen en de gevolgen hiervan voor u. Als dat nodig is, vraagt de medisch adviseur relevante medische informatie op en beoordeelt deze. Om medische informatie te kunnen opvragen hebben wij schriftelijke toestemming van u nodig. Hiervoor geeft u dan een zogenoemde medische machtiging af. 

Wij behandelen uw medische informatie overigens strikt vertrouwelijk. De informatie zit in een apart medisch dossier dat alleen de medisch adviseur kan inzien. Op basis van dit medisch dossier adviseert de medisch adviseur de medewerker bij ons die uw schade behandelt. 

Arbeidsdeskundige
Bent u door het ongeval arbeidsongeschikt geraakt, dan vinden wij het belangrijk dat u zo snel mogelijk kan terugkeren in uw werk. Bent u in loondienst, dan helpen uw werkgever en de arbodienst u hierbij. Ook kan een arbeidsdeskundige worden ingezet. Bent u zelfstandig ondernemer, dan kan een arbeidsdeskundige u begeleiden in de terugkeer naar uw werk. 

Inschakelen van een belangenbehartiger
Als u uw schade meldt of als uw schade in behandeling is, kunt u besluiten een belangenbehartiger in te schakelen. Iemand met juridische kennis op het gebied van personen-schade; een deskundige die u kan bijstaan in het hiervoor genoemde traject. Bij ernstige verwondingen raden wij u zeker aan dit te doen. 

Schakelt u een belangenbehartiger in, dan hebt u geen rechtstreeks contact meer met ons. Hebt u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u via deze verzekering iemand inschakelen. Gaat u zelf op zoek naar een belangenbehartiger? Dan adviseren wij u in zee te gaan met een deskundige op het gebied van personenschade. Een eerste oriënterend gesprek met een deskundige is vaak gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kunt u bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn en hoe u omgaat met de kosten voor de inschakeling van de belangenbehartiger. 

Meer informatie over of adressen van belangenbehartigers kunt u opvragen bij de Letselschade Raad: www.deletselschaderaad.nl.

Kosten belangenbehartiger: de zogenoemde buitengerechtelijke kosten

Het inschakelen van een belangenbehartiger kost geld, tenzij u een rechtsbijstandverzekering hebt. Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten’ (BGK) genoemd. Als onze verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, dan betalen wij de kosten van uw belangenbehartiger, voor zover die redelijk zijn. Wij betalen dat deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is. Is dit voor bijvoorbeeld 90 procent het geval, dan vergoeden wij dit deel van de kosten. Wij adviseren u om hierover duidelijke afspraken te maken met uw belangenbehartiger. Hiermee voorkomt u teleurstelling en/of discussie over de te vergoeden kosten.

Afspraken over BGK

Samen met andere verzekeraars, verenigd in de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), hebben wij met een aantal belangenbehartigers afspraken gemaakt over de vergoeding van hun kosten. Deze zogenoemde PIV-overeenkomst is gemaakt om discussie over de BGK te voorkomen. Op www.stichtingpiv.nl vindt u een overzicht van de belangenbehartigers die een PIV-overeenkomst hebben afgesloten. Ook leest u hierop meer informatie over de inhoud van de overeenkomst. Wilt u graag verdere uitleg, dan kan de schadebehandelaar of uw belangenbehartiger u helpen.

Wat verwachten wij van u?

Wij doen er alles aan om de schade snel, soepel en zorgvuldig te behandelen. Daarbij staat uw belang steeds voorop. Om u goed en vlot te kunnen helpen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u dan ook om: 

 • tijdens de gehele schadebehandeling alle benodigde informatie te verstrekken; 
 • de schade zo beperkt mogelijk te houden en bij twijfel met ons af te stemmen; 
 • actief bij te dragen aan uw herstel, zodat u zo snel mogelijk kunt terugkeren naar de situatie van voor uw ongeval.

Klachtafhandeling

Hebt u een klacht, meldt deze dan eerst bij uw schade-behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een brief sturen aan onze directie op het volgende adres: 

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
T.a.v. de directie
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl/klacht

Gedragscode Behandeling Letselschade

Het is belangrijk dat de behandeling van personenschades snel en soepel verloopt. Dat u weet wat er gaat gebeuren. Daarom hebben diverse belangenbehartigers in samen-werking met slachtofferorganisaties de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Deze code is geen wet, maar een richtlijn waaraan onder andere verzekeraars zich kunnen houden. Wij hebben deze code ondertekend. Als u een belangenbehartiger inschakelt, kunt u deze dus vragen de gedragscode toe te passen bij uw schadeclaim.

Letselschade Richtlijnen

Naast de gedragscode passen wij ook de Letselschade Richtlijnen toe. Volgens deze richtlijnen moeten alle aspecten van onze schadebehandeling duidelijk, voorspel-baar en inzichtelijk zijn. In de richtlijnen is voor sommige onderdelen van de geleden schade (bijvoorbeeld inscha-keling van huishoudelijke hulp) het te vergoeden bedrag objectief vastgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat we gelijke gevallen hetzelfde behandelen en hopen we discussies te voorkomen. 

Meer informatie over de gedragscode en de Letselschade Richtlijnen vindt u op: www.deletselschaderaad.nl

Feiten- en Persoonlijk onderzoek

Het kan voorkomen dat een feitenonderzoek voor ons niet genoeg duidelijkheid geeft om een besluit te kunnen nemen. Of er is bijvoorbeeld sprake van een concreet vermoeden van fraude. Dan is Delta Lloyd Groep op grond van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek bevoegd om controle op de schade te (laten) voeren door gebruikmaking van camera’s. De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen bepaalt, dat financiële instellingen camera’s kunnen gebruiken voor ondermeer het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en voor het vastleggen van beelden ter ondersteuning van de schadebehandeling en juridische procedures.

Tevredenheidsonderzoek

Wij doen ons best om de behandeling van uw schade zo soepel mogelijk te laten verlopen. Graag horen wij dan ook van u wat u van onze dienstverlening vond. Daarom ontvangt u na afwikkeling van uw schade een vragenlijst. Wij stellen het op prijs als u deze vragenlijst invult.

Privacy Persoonsgegevens

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij hanteren hierbij het privacyreglement van het Verbond van Verzekeraars. Dit reglement heet de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code is een vertaling van de Wet bescherming persoonsgegevens naar het werk van de verzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op www.verzekeraars.nl.

Vragen?

Hebt u vragen over deze informatie of over uw schadebehandeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail naar personenschade@deltalloyd.nl of telefonisch op 020-594 9696. Ook kunt u direct contact opnemen met uw behandelaar. Zijn of haar naam en telefoonnummer vindt u op onze brieven en e-mails. Hij of zij helpt u graag verder. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw belangenbehartiger. 

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
T.a.v. de directie Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl/klacht

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.