Gebruikersvoorwaarden

Waar Delta Lloyd werkgeversportaal wordt genoemd, wordt daaronder het werkgeversportaal IVB verstaan ook wel Inkomen Services Online genaamd.

Op het gebruik van het Delta Lloyd werkgeversportaal op zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de toets 'inloggen' aan te klikken verklaart de gebruiker van de voorwaarden kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en zich daaraan gebonden te achten. Eerst daarna heeft de gebruiker toegang tot het werkgeversportaal.

  1. Delta Lloyd, waaronder in deze gebruiksvoorwaarden worden verstaan alle ondernemingen die in groep, zoals bedoeld in artikel 2.24b BW, verbonden zijn met Delta Lloyd N.V., stelt haar zakelijke relaties (waaronder assurantietussenpersonen, administratiekantoren en werkgevers) in de gelegenheid gebruik te maken van de diensten, informatie ed. aangeboden op het werkgeversportaal.
  2. Delta Lloyd besluit of een zakelijke relatie toegang wordt verstrekt tot het werkgeversportaal. Het is Delta Lloyd toegestaan deze toestemming te allen tijde in te trekken of het gebruik daarvan te onderbreken.
  3. De gebruiker verklaart het gebruikersportaal uitsluitend te zullen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het aan hem ter beschikking is gesteld. De gebruiker verklaart voorts dat hij bevoegd is om, in overeenstemming met het hiervoor bedoelde doel, via het werkgeversportaal persoonsgegevens met betrekking tot werknemers uit te wisselen met Delta Lloyd en, waar nodig, anderen die daarop zijn aangesloten. De gebruiker vrijwaart Delta Lloyd van iedere aansprakelijkheid jegens wie dan ook, die uit het gebruik van het werkgeversportaal door de gebruiker voortvloeit.
  4. Mutaties die via het werkgeversportaal door de gebruiker worden doorgegeven aan Delta Lloyd zijn rechtsgeldig, zonder dat een handtekening gezet hoeft te worden. De gebruiker dient er voor te zorgen dat hij - in die gevallen waarin dat nodig is op grond van de tussen hem en anderen bestaande rechtsverhouding - over een ondertekend geschrift beschikt waaruit zijn bevoegdheid tot het doorgeven van de mutatie via het werkgeversportaal blijkt.
  5. Ten einde toegang tot het werkgeversportaal te verschaffen, stelt Delta Lloyd een gebruikersnaam en wachtwoord ter beschikking aan een door de gebruiker aangewezen contactpersoon. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met gebruikersnaam en wachtwoord door de contactpersoon en door deze overeenkomstig het onder 6 bepaalde aangewezen personen.
  6. De contactpersoon kan via de functie gebruikersbeheer van het werkgeversportaal één of meer andere werknemers van de eigen organisatie toegang tot het werkgeversportaal verschaffen. De contactpersoon kan daarbij tevens aangeven tot welke toepassingen binnen het werkgeversportaal deze werknemer toegang verschaft wordt.
  7. De gebruiker is gehouden om bij beëindiging van het dienstverband van een contactpersoon, evenals indien haar omstandigheden bekend worden waardoor een verstrekte toegang zou dienen te vervallen, Delta Lloyd hiervan onverwijld melding te doen, en alles in het werk te stellen om de betreffende contactpersoon verdere toegang tot het werkgeversportaal te onthouden. Indien bovengenoemde omstandigheden van toepassing zijn op een door de contactpersoon in overeenstemming met het bepaalde onder 6 aangewezen persoon, is ook de contactpersoon verplicht voor voormelde persoon, via de functie gebruikersbeheer van het werkgeversportaal, onverwijld de toegang tot het werkgeversportaal te beëindigen. Indien schade wordt geleden door Delta Lloyd of door derden als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de gebruiker of de contactpersoon komt deze schade voor rekening van de gebruiker.
  8. Enige schade welke voortvloeit uit misbruik door de gebruiker en/of contactpersoon, van de informatie welke via werkgeversportaal is te raadplegen, te downloaden of anderszins is te verkrijgen, komt voor rekening van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Delta Lloyd van iedere aansprakelijkheid.
  9. Op de site www.deltalloyd.nl is een disclaimer en een privacy-statement geplaatst, de gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen hiervan kennis te nemen.

Delta Lloyd NV, december 2014