Binnenvaart Cascoverzekering

Wat is gedekt?

De verzekering kent drie dekkingsmogelijkheden.

Casco

De casco dekking geeft recht op vergoeding van schade aan/verlies van het vaartuig. Hierbij wordt onder vaartuig ook de voortstuwingsinstallatie (VSI), scheepsapparatuur en aanwezige scheepsinventaris verstaan.

Aansprakelijkheid

Deze dekking voorziet in de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van de schipper/eigenaar voor schade die met of door het vaartuig aan anderen is veroorzaakt. In de meeste gevallen zal die aansprakelijkheid te maken hebben met een aanvaring of met het uitvoeren van werkzaamheden me het verzekerde vaartuig.

De dekking geldt voor materiële schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, uiteraard voor zover het gaat om schade waarvoor de verzekerde (de schipper/eigenaar/gebruiker) aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor eventuele letselschade en voor de gevolgen van een veroorzaakte verontreiniging, valt niet onder de dekking. Een dergelijke aansprakelijkheidsdekking wordt verkregen via een zogenaamde ‘P & I verzekering’. Delta Lloyd kan bij het verkrijgen daarvan een rol spelen.

Inboedel

Bij ‘bewoonde’ binnenvaartschepen is van belang dat ook de inboedel goed verzekerd is. De Inboedeldekking geeft recht op vergoeding van schade veroorzaakt door brand, ontploffing, diefstal, inbraak en enige andere oorzaak die tegelijk ook een gedekte schade aan het vaartuig tot gevolg had.

Verdere bijzonderheden

  • De cascodekking geldt in feite voor alle schadeoorzaken. Aldus is ook schade ontstaan door een eigen gebrek verzekerd. Voor scheepsapparatuur en eventueel meeverzekerde werktuigen geldt de eigen gebrek dekking ook, maar alleen zolang die apparatuur en werktuigen niet ouder zijn dan 5 jaar.
  • De Aansprakelijkheidsdekking kent de zogenaamde 'sistership' bepaling; dit betekent dat er dekking is voor door of met het vaartuig veroorzaakte schade aan zaken van de verzekeringnemer zelf. De 'sistershipdekking' omvat niet de eventueel door de verzekeringnemer geleden gevolgschade.
  • Delta Lloyd biedt de mogelijkheid om het P & I risico voor het schip verzekerd te krijgen.